Przestrzeganie przepisów BHP w magazynie

Jakie są kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy jest bardzo istotna z punktu widzenia każdej organizacji. Niekiedy jednak zdarza się, że pracownicy lekceważą sobie zasady BHP, narażając siebie i innych na niepotrzebne ryzyko z tym związane. Takie osoby można odpowiednio ukarać, stosując wobec nich dozwolone przez prawo sankcje. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zdyscyplinować pracowników, którzy nie przestrzegają reguł BHP.

Rodzaje kar

To, jaką karę otrzyma pracownik za nieprzestrzeganie zasad BHP, zależy od rodzaju przewinienia. Ogółem rzecz biorąc, w Kodeksie Pracy wyodrębnia się w takiej sytuacji trzy typy kar. I tak karę upomnienia oraz karę nagany stosuje się wówczas, gdy dana osoba lekceważy ustalony porządek pracy i jej organizację, nie zachowuje przyjętych zasad potwierdzania obecności w pracy i usprawiedliwiania absencji oraz narusza przepisy BHP i przeciwpożarowe.

Sankcje finansowe nakłada się również na osoby opuszczające pracę bez usprawiedliwienia, a także na podwładnych spożywających alkohol w pracy lub przychodzących do niej w stanie nietrzeźwości. Decyzja, jaką karę otrzyma pracownik za nieprzestrzeganie zasad BHP, należy do pracodawcy. Nie musi on przy tym stosować się do umownej zasady hierarchiczności kar (od najlżejszej upomnienia do najdotkliwszej kary pieniężnej).

Kary ustne i pisemne

Nałożenie ustawowej kary wiąże się z odnotowaniem tego faktu w aktach osobowych pracownika. Po upływie roku w przypadku dobrego sprawowania się pracownika zamieszczony wpis ulega usunięciu i zniszczeniu. Decyzję taką można podjąć także wcześniej, również na wniosek ukaranego albo w wyniku orzeczenia sądu o uchyleniu kary.

Wysokość kary pieniężnej

Kwoty kar pieniężnych ustala się w odniesieniu do wynagrodzenia netto pracownika. Jedno przekroczenie oraz każdy nieusprawiedliwiony dzień absencji może być obciążony karą o maksymalnej wysokości równej jednodniowemu wynagrodzeniu za pracę. Łącznie kara pieniężna nie może przekraczać 1/10 pensji netto pracownika. Warto pamiętać o tym, że za karę pieniężną nie można uznać zabrania premii uznaniowej przez pracodawcę. Podobnie osobną kwestią pozostaje także odszkodowanie od pracownika za poniesione przez pracodawcę straty.

Więcej o karach za nieprzestrzeganie zasad BHP dowiesz się na stronie: https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/uslugi-dla-budownictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *