Mężczyźni po rozmowie o papierach wartościowych podają sobie dłonie

Czym są papiery wartościowe i co warto o nich wiedzieć?

Każdy, kto chce rozpocząć przygodę z inwestycjami giełdowymi, powinien w pierwszej kolejności poznać teorię, która pomoże zrozumieć mechanizmy rządzące giełdą. Jednym w najważniejszych pojęć, jakie się tu pojawiają, są papiery wartościowe.

Papier wartościowy – co to takiego?

Mianem papieru wartościowego określany jest zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych. Nadaje on pewne uprawnienia osobie wskazanej w treści takiego dokumentu. Warto pamiętać, że jego utrata jest równoznaczna z utratą uprawnień do momentu wydania postanowienia o umorzeniu dokumentu. W Polsce obowiązuje germański system prawa papierów wartościowych. Kwestie związane z jego funkcjonowaniem są regulowane postanowieniami kodeksu cywilnego. W polskiej nauce prawa pojawia się parę teorii dotyczących momentu powstania papierów wartościowych, m.in. teorię dobrej wiary, emisyjną oraz pozoru prawnego. W tym miejscu warto nadmienić, że odpłatne zbycie papierów wartościowych pociąga za sobą obowiązek podatkowy.

Co uznawane jest za papiery wartościowe?

W myśl przepisów o obrocie instrumentami finansowymi papierami finansowymi są: akcje i prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe oraz inne zbywalne prawa majątkowe. Eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital przypominają o tym, że istnieje obowiązek rejestrowania papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Wyjątkiem od tej zasady są weksle.

Jak dzielą się papiery wartościowe?

Podział papierów wartościowych jest uzależniony od przyjętego w tym zakresie kryterium. Według rodzaju inkorporowanego prawa wyróżnia się papiery wierzycielskie, towarowe oraz udziałowe.  Z uwagi na  sposób wskazania osoby uprawnionej oraz trybu zbywania papierów dzielą się one na imienne, na zlecenie i na okaziciela. Z kolei według posiadanego uprzywilejowania są papiery uprzywilejowane i nieuprzywilejowane.

1 thoughts on “Czym są papiery wartościowe i co warto o nich wiedzieć?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *