Alegoria zarządu spółki

Zarząd firmy i biuro zarządu

Kiedy działalność biznesowa przyjmuje postać osoby prawnej – a więc np. spółki z o.o. czy akcyjnej, do życia powoływany jest zarząd firmy. Zastanawiasz się, na czym polega odpowiedzialność członków zarządu i jakie są ich uprawnienia? Chcesz wiedzieć, czym biuro zarządu różni się od sekretariatu? Wyjaśniamy i polecamy sprawdzone szkolenia.

Zarząd spółki

Zarząd jest organem wykonawczym przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również podmiotów takich jak spółdzielnie oraz fundacje. Najczęściej jest kilkuosobowy i składa się z prezesa, ewentualnie wiceprezesów, jak również członków zarządu.

Odpowiedzialność członków zarządu wynika z przepisów prawa – kwestie związane z działalnością zarządu: jego uprawnieniami oraz obowiązkami, jak również zobowiązaniami ciążącymi na osobach prawnych reguluje Kodeks spółek handlowych.

Zadania, jakie spoczywają na zarządzie jako organie wykonawczym spółki obejmują:

  • prowadzenie jej spraw – a zatem podejmowanie wszelkich decyzji o charakterze gospodarczym i kreowanie polityki działania firmy. To kwestie, które dotyczą wewnętrznego funkcjonowania firmy;
  • reprezentowania spółki – chodzi m.in. o zawieranie umów i innych zobowiązań w imieniu firmy, jak również reprezentację przed sądem czy innymi organami, a więc podejmowanie wszelkich czynności prawnych.

Warto wiedzieć, że prezes, zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami nie ma większych uprawnień niż pozostali członkowie zarządu – jego funkcja jest związana z kwestiami organizacyjnymi i administracyjnymi. Jednak częstą praktyką jest wdrażanie w spółkach wewnętrznych regulacji, zgodnie z którymi osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu ma decydujący głos w sytuacjach spornych. Jak dokładnie wygląda odpowiedzialność członków zarządów, jakie obowiązki mają członkowie zarządów oraz jakie przepisy prawa regulują ich działalność można poznać w trakcie licznych szkoleń. Szkolenia te mają na celu zbudowanie odpowiedniej świadomości biznesowej, tak aby nie dochodziło do nieprawidłowości oraz minimalizować ryzyko odpowiedzialności prawnej członków zarządów.

Jaką rolę pełni biuro zarządu?

Równie istotną rolę w przedsiębiorstwach mających osobowość prawną pełni biuro zarządu. Wbrew pozorom zadania osób pracujących tam niosą za sobą znacznie większą odpowiedzialność niż prowadzenie zwykłego sekretariatu. Pracownicy biura zarządu zajmują się m.in.:

  • kwestiami organizacyjno-administracyjnymi, m.in. tworzeniem kalendarza spotkań zarządu i prowadzeniem terminarzy jego członków,
  • zadaniami związanymi ze sporządzaniem dokumentów m.in. księgi protokołów zw/wz czy sprawozdań z działalności,
  • sporządzaniem protokołów z zebrań walnych,
  • przygotowywaniem pism wychodzących.

Zadania nierzadko obejmują również pracę z dokumentacją niejawną, a nawet obsługą kancelarii tajnej. Wszystkie działania muszą być również wykonywane ściśle w zgodzie z przepisami prawa spółek handlowych, stąd też warto rozważyć odpowiednie szkolenia dla pracowników. Szkolenia dla osób zarządzających biurami zarządów można znaleźć m.in. na https://eventis.pl/szkolenia/biuro-zarzadu. Od A do Z omawiane są w trakcie tych szkoleń kwestie związane z organizacją biura zarządu, ale też np. kwestie związane z organizowaniem posiedzeń rady nadzorczej itp. Warto również rozważyć szkolenia z odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych jako tematykę uzupełniającą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *