Mężczyzna analizuje wykres akcji i obligacji

Czym są akcje i czym różnią się od obligacji?

Z roku na rok rośnie liczba osób, które rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Niestety ponad 80% inwestorów ponosi straty. Jednym z instrumentów finansowych, które można wykorzystać do inwestowania są akcje. Warto na ich temat dowiedzieć się więcej, a także dowiedzieć się czym różnią się od obligacji.

Czym jest akcja?

Akcja to papier wartościowy. Posiadacze tych papierów są akcjonariuszami, czyli współwłaścicielami ułamkowej części majątku. Im większą ilość akcji posiadacie, tym macie większy wpływ na to, jak zarządzana jest dana spólka. Macie też prawo do udziału w zysku, który został wypracowany, czyli dywidendy. Biorąc pod uwagę formę pokrycia możemy wyróżnić akcje gotówkowe oraz akcje aportowe. Te pierwsze pokryte są wkładem pieniężnym, co oznacza, że wydawane są w zamian za zapłatę pieniężną uiszczaną przez akcjonariusza. Mogą zostać już wydane, gdy akcjonariusz już zapłaci co najmniej 25% ich wartości. Do czasu zapłaty pełnej kwoty są akcjami imiennymi, natomiast akcje aportowe pokryte są wkładem niepieniężnym, a to oznacza, że wydawane są w zamian za aporty. Należą do nich np. nieruchomości czy wartości niematerialne bądź prawne. Pamiętajcie tutaj o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a także rachunków za drugi rok obrotowy, akcje aportowe są akcjami imiennymi. Prawo do nich mają tylko osoby fizyczne bądź prawne, które wskazane są na dokumencie akcji. W przypadku posiadania takich akcji zarząd spółki musi prowadzić księgi akcyjne. Wpisuje się do nich daną osobę, która uprawniona jest do akcji.

Czy akcje i obligacje są tym samym?

Akcje i obligacje są podobne, ale w żadnym wypadku nie są tym samym narzędziem inwestycyjnym. W przypadku obligacji posiadacze nie mają uprawnień względem emitenta, co oznacza, że nie mają prawa do współwłasności, dywidendy czy też prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Posiadacz akcji ma natomiast prawo decyzyjności. Oznacza to, że może decydować o losach danej spółki, ale też w procencie takim, jaką ilość akcji posiada. Pamiętajcie jeszcze, że obligacje wystawiane są przez Skarb Państwa, natomiast akcje emitowane są przez spółki, które mogą być nie tylko państwowe, ale też prywatne. Każda obligacja, która zostaje wystawiona na giełdzie staje się akcją.

Czy ryzyko posiadania akcji jest duże?

Odpowiedź na pytanie jest jednoznaczna i brzmi: tak. Inwestując w akcje trzeba zdawać sobie sprawę, że można stracić, przy czym ryzyko posiadania akcji może być różne. Często występuje ryzyko systematyczne, które określane jest mianem rynkowego. W tym przypadku jest ściśle związane z sytuacją rynkową. Zwiększa się w momencie złej koniunktury czy też recesji, a nawet na skutek działań politycznych. Innym rodzajem jest ryzyko specyficzne. Jest ono związane z sytuacją danej spółki i zasadniczo wiąże się z zarządzaniem. Jeżeli firma jest źle zarządzana i ciągle podejmowane są niewłaściwe decyzje, to oczywiście ceny akcji będą spadać. Czynnikiem ryzyka specyficznego jest wprowadzenie na rynek nowego produktu. Aktualne kursy akcji, czyli ceny na giełdzie papierów wartościowych ustala się na podstawie zleceń maklerskich, które wynikają z kształtowania się zarówno popytu, jak i podaży. Te kursy przekazywane są na giełdę. Wraz z rozwojem rynku popyt może wzrastać, a gdy dochodzi do krachu, cena akcji będzie maleć.

Materiał zewnętrzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *